Author: Praveen

ಶ್ರೀಜಿತಾಮಿತ್ರತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನೆ

|| *ಶ್ರೀಮನ್ಮೂಲರಾಮೋ ವಿಜಯತೇ* |||| *ಶ್ರೀ ಜಿತಾಮಿತ್ರತೀರ್ಥ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ* |||| *ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜೋ ವಿಜಯತೇ* ||ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮೂಲಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ದಕ್ಷಿಣಾಧಿ ಕವೀಂದ್ರಮಠ ಈಗಿನ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠದ…